دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : کاوه   آهنگری

پست الکترونیکی : ahangari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی معدن- استخراج معدن
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه یزد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی معدن- مکانیک سنگ
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی معدن
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : Technical University Clausthal - Germany

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه مهندسی معدن

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 7

سمت اجرایی در دانشگاه : م.گ مهندسی معدن-استخراج،فرآوری موادمدنی(ارشدودکتری)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/12/21

کاوه آهنگری

کاوه آهنگری

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^